Dit programma bestaat uit een aantal modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.

  • Omgaan met Emotionele Problemen
  • Omgaan met Agressie
  • Jezelf Presenteren In Sociale Situaties
  • Seksualiteit

Voor jongeren, waarvan wordt geschat dat er een gerede kans is dat zij onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

Dit programma bestaat uit een aantal modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.

  • Competentievergroting ouders en kind
  • Seksualiteit (seksuele opvoeding, seksueel weerbaar en seksueel misbruik)
  • Omgaan met Pubers
  • Antisociaal gedrag bij jongeren

Hulpverlening (aanpak-op-maat) aan seksueel misbruikte kinderen, adolescenten en hun ouders.

Laagdrempelige hulpverlening aan kwetsbare gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen 0-18 jaar die niet geïndiceerd zijn. De hulpverlening vindt plaats bij de gezinnen thuis.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) is geïndiceerde hulpverlening voor gezinnen met

kinderen tussen 0-18 jaar met een meervoudige problematiek. Hulp wordt in de thuissituatie geboden. De hulpverlening is gericht op het voorkomen of verkorten van een uithuisplaatsing van het kind(eren).

De oudertraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV) is met name geschikt voor ouders/opvoeders van tieners die agressief, destructief of onveilig gedrag laten zien. NAVG wordt ingezet als het ouderlijk gezag onder hoogspanning staat en ouders zich machteloos voelen over de negatieve spiraal waarin zij zich met hun kind bevinden. Een “hardere” aanpak leidt tot verergering van de situatie. Toegeven of opgeven is ook geen bevredigende optie. De training gaat uit van de overtuiging dat verandering bij uzelf begint en dat het een illusie is om controle te hebben over de ander. Als ouder krijgt u praktische tips en handvatten om te leren opvoeding vanuit een andere houding en met meer vertrouwen. NAGV geeft een duidelijk antwoord dat werkt! Er wordt bewust gebruik gemaakt van tijd. In kleine stappen zijn verbeteringen merkbaar, op lange termijn zijn de resultaten blijvend en krachtig.

In deze Basic Trust methode van Geweldloos Verzet leren de gezinnen/opvoeders hoe ze kunnen omgaan met ongewenst, destructief en grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen en jongeren. De gezinnen/opvoeders maken zich de visie en de verschillende interventies van Geweldloos Verzet eigen en oefenen hiermee zowel in de training als in de thuissituatie. Centraal staat het bieden van actieve weerstand tegen problematisch gedrag en het vermijden van escalatie, waarbij het alsnog voldoen aan basisbehoeften en het (opnieuw) aangaan van contact centraal staat.

Kortom: de gezinnen/opvoeders kunnen op een Geweldloos Verzet gebaseerde wijze stelling nemen tegen agressief en extreem gedrag van hun kinderen. De nood en de hulpvraag achter het gedrag van het systeem wordt gezien en het negatieve patroon wordt doorbroken. .

Ouders die als kind zijn getraumatiseerd door verwaarlozing, mishandeling of misbruik traumatiseren vaak – ongewild en onbewust- ook hun kinderen. Hoewel deze ouders toegewijd zijn aan hun kinderen en ze de best mogelijke start in het leven willen bieden, lukt dat vaak niet vanwege hun eigen psychische wonden.

Doel van de training is om de schadelijke intergenerationele gevolgen van trauma te voorkomen door ouders te helpen hun traumatische klachten beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om met die klachten om te gaan. Gaandeweg gaan ze hun triggers beter herkennen, leren ze deze op te vangen en vergroten ze hun vermogen om beter voor zichzelf te zorgen, zodat ze een warme en veilige relatie met hun kinderen kunnen ontwikkelen. De uitleg van de theorie wordt gecombineerd met een verkenning van verschillende emoties, waarbij de focus afwisselend ligt op de ouder, het kind en de interactie tussen hen.

Basis Trustmethode bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige)gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiele voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.

In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren.

Ook volwassenen met een verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep. Aan de hand van analyses van video-opnamen en oefeningen wordt praktijkgericht gewerkt.

Stabilisatiemethode t.b.v. traumaverwerking voor chronisch getraumatiseerde kinderen en jongeren.

Voor jongeren, waarvan wordt geschat dat er een gerede kans is dat zij onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

De interventie Houvast wordt ingezet om passende ondersteuning te bieden aan gezinnen, waarbij (één van de) ouders een licht verstandelijke beperking (LVB) (heeft) hebben. Onze begeleiders ondersteunen de gezinnen en hun netwerk en hebben hierbij voortdurend oog voor zowel de belangen, de veiligheid en de ontwikkelkansen van het kind.

Voor gezinnen waarbij een gezinslid te maken heeft met depressie. Ook voor individuen en groepen.

Voor gezinnen met kinderen die te maken hebben met een verlies (overlijden, echtscheiding, verhuizing etc).

Voor gezinnen en individuen die het moeilijk hebben met hun bestaan, vragen over het leven en die op zoek zijn naar de zin van het leven